Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ettepanekud koroonaviiruse levikust tingitud negatiivsete majandusmõjude leevendamiseks 2

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
08.04.2020


Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Lidu täiendavad ettepanekud koroonaviiruse levikust tingitud negatiivsete majandusmõjude leevendamiseks:

1. Ehitustegevuse ja ehitusmaterjalide tarnimise jätkuv toimimine.
Ehitustegevuse jätkuv toimimine on ääretult vajalik, selleks on muu hulgas tarvilik riigi investeeringute suurendamine teede ja hoonete ehitusse. Samuti tuleb iga hinna eest säilitada ehitusmaterjalide eksport, aga samuti jätta avatuks meie ehitusmaterjalide kauplused.

2. Ettevõtete toetusmeetmete pikendamine vähemalt 6-kuuliseks perioodiks.
Nii ehitusmaterjalitööstuse kui laiemalt töötleva tööstuse puhul on enamik ettevõtetest täna vähemal või suuremal määral tööga hõivatud. Ehitusmaterjalitööstus töötab olemasolevate lepingutega, kuid uusi lepinguid tühistatakse või jäetkase sõlmimata. See tähendab, et tööstuse suuremad probleemid ei teki kohe, vaid viivitusega. Toetusvahendite olemasolu on otsustava tähtsusega siis, kui suured probleemid jõuavad tööstusesse.

3. Riigi garantii pankade ettevõtlusele suunatud finantsvahenditele.
Eesootava tööstusmahtude vähenemise tingimustes võivad ettevõtetel tekkida probleemid pankade poolt võimaldatavate finantsinstrumentide saamisel ja kasutamisel. Vajalike finantsvahendite saamiseks on vajalik riigipoolne tugi - riigi garantii neile fianntsvahenditele.

4. Otsustavalt kiirendada menetluses olevate geoloogiliste uuringute lubade väljastamist.
Kohene geoloogiliste uuingute lubade ning võimalusel ka kaevandamislubade väljastamine võimaldab jätkata tööd riigis vajalike vahendite nimel, sealjuures tasuvad selle töö eest ettevõtted, kellel on praegu veel vahendid nende tööde tellimiseks olemas. Ühtlasi saab riik teavet, millised (ehitus)maavarade varud on riigil olemas, kindlustab vajaliku toorme tööstusele ja ehitusele (Rail Baltica, 4-realne Tartu maantee jne) ning ühtlasi ei vaja ettevõtted nende uuringute tegemiseks riigi vahendeid.

5. Ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasumäärade alandamine 50% võrra.
Ehitusmaavarasid kaevandavate ettevõtete jätkusuutlikkuse tagamiseks järgmistel aastatel on vajalik kaevandamisõiguse tasumäärade alandamine. Sealjuures on oluline kohalike omavalitsuste tasu osamäära säilitamine, võimaldamaks neil leevendada kaevandamisest tulenevaid mõjusid.

6. Erimärgistusega diislikütuse taaskasutuselevõtt mäenduses, tööstuses ja ehituses.
Kütuse aktsiisimaksustamise põhimõte on avalikel teedel liikuvate masinate maksustamine. Mäenduses, tööstuses ja ehituses kasutatavate masinate puhul, mis ei ole mõeldud teedel liikumiseks, tuleb taastada endine olukord, s.t võimaldada erimärgistatud diislikütuse kasutamist. Sama käib töötuse kütteseadmete kohta.

 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 64 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2019. a üle 590 miljoni euro.