Põhikiri
 
I ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (edaspidi EETL) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud  Eesti Vabariigis tegutsevate ehitusmaterjalide tootmise ja  müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus.
1.2 EETL on mittetulundusühing. EETL-il on oma sümboolika ja selle kasutamise ainuõigus.
1.3 EETL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.4 EETL nimi on eesti keeles Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (lühendina EETL). EETL nimi on inglise keeles Association of Construction Material Producers of Estonia (lühendina ACMPE).
1.5 EETL asukoht on: Tallinn, Eesti Vabariik.
1.6 EETL ei vastuta oma liikmete kohustuste eest,  samuti ei vastuta EETL liikmed EETL kohustuste eest.
  
II EETL EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID
 
2.1 EETL põhieesmärkideks  on ehitusmaterjalialase ettevõtluse ja müügi arendamine ning oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.
2.2 EETL eesmärkideks on:

2.2.1 EETL liikmete huvide esindamine suhetes riigivõimu- ja valitsemisorganitega, ühiskondlike organisatsioonidega ja teiste isikutega;
2.2.2 ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendamine vastastikuse koostöö baasil;
2.2.3 Eestis toodetavate ja turustatavate ehitusmaterjalide nõuetekohasus ja ehitusmaterjalide sertifitseerimine;
2.2.4 koolituse ja täiendõppe korraldamine;
2.2.5 EETL liikmete tööks vajalike andmebaaside loomine ja kasutamine;
2.2.6 Eesti ja rahvusvahelist ehitusmaterjalide tööstuse turgu kujundavate protsesside analüüs;
2.2.7 osalemine tööstust, majandust ja ehitust puudutavate õigusaktide väljatöötamises ning arvamuste esitamine väljatöötatud õigusaktide projektidele;
2.2.8 suhtlemine teiste riikide  vastavate liitudega;
2.2.9 liikmeskonna kui tööandjate huvide esindamine tööõiguslikes suhetes ning suhetes teiste tööandjate organisatsioonidega.

III EETL LIIKMED NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
3.1 EETL liikmeks võib olla iga Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslik juriidiline isik. EETL-i kuulumise tingimuseks on sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu tähtajaline tasumine ning käesoleva põhikirja täitmine.
3.2 EETL liikmeks vastuvõtmise otsustab EETL juhatus oma sellekohase otsusega EETL liikmeks astuda sooviva isiku vastava kirjaliku avalduse alusel.
3.3 EETL liikmel on õigus:
3.3.1 valida EETL juhtorganeid ja oma esindaja kaudu olla valitud EETL juhtorganitesse;
3.3.2 esitada EETL üldkoosolekule, juhatusele, juhatuse esimehele ja tegevdirektorile arutamiseks ettepanekuid EETL tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatavad ettepanekud esitatakse juhatuse kaudu;
3.3.3 kasutada eelisjärjekorras EETL poolt osutatavaid teenuseid;
3.3.4 saada teavet EETL tegevust puudutavates küsimustes;
3.3.5 esitada kaebusi üldkoosolekule juhatuse, direktsiooni ja revisjonikomisjoni tegevuse peale;
3.3.6 astuda EETL-st välja.
3.4 EETL liige on kohustatud:
3.4.1 aktiivselt osa võtma EETL tegevusest ning juhtorganitesse valituna nende tegevuses aktiivselt osalema;
3.4.2 täitma EETL põhikirja ja EETL juhtorganite pädevuse raames tehtud otsuseid;
3.4.3 suhtuma hoidlikult ja peremehelikult EETL varasse;
3.4.4 mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
3.4.5 hoidma ja kaitsma EETL mainet.
3.5 Kui EETL liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või olulisel määral kahjustab EETL-i, võib ta juhatuse otsusega EETL-ist välja arvata.

IV EETL JUHTIMINE

4.1 EETL kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mille ainupädevuses on:
4.1.1 EETL tegevussuundade kindlaksmääramine;
4.1.2 EETL põhikirja muutmine või täiendamine;
4.1.3 EETL reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
4.1.4 apellatsioonide läbivaatamine EETL liikmeks vastuvõtmise ja EETL-st väljaarvamise kohta;
4.1.5 EETL eelarve kinnitamine;
4.1.6 EETL sisseastumis- ja liikmemaksu määramine;
4.1.7 EETL juhatuse  ja revisjonikomisjoni valimine, nende volituste tähtaja ning arvulisuse määramine;
4.1.8 juhatuse või direktsiooni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EETL esindaja määramine;
4.1.9 EETL tegevusaasta aruande ja finantsaruande kinnitamine;
4.1.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.2 Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas, erakorraline koosolek vähemalt 1/10 EETL liikmete kirjalikul nõudmisel põhjuse äranäitamisel.
4.3 Üldkoosolek on pädev otsustama, kui koosolekust võtab osa või on esindatud üle poole EETL liikmetest. Üldkoosoleku otsused põhikirja muutmise, EETL reorganiseerimise või likvideerimise küsimustes nõuavad, et otsuse poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Teistes küsimustes on otsustamisel vajalik koosolekust osavõtvate või esindatud liikmete lihthäälteenamus.
4.4 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EETL tegevust juhatus. Juhatuses on vähemalt 3 liiget.
4.5 Juhatus on pädev otsustama, kui selle koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega.
4.6 Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid kirjalikult, koosolekut kokku kutsumata. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest.
4.7 Juhatus:
4.7.1 kutsub kokku EETL üldkoosoleku ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;
4.7.2 esitab EETL üldkoosolekule majandusaasta aruande;
4.7.3 kinnitab EETL liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise korra;
4.7.4 otsustab EETL liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise;
4.7.5 määrab kindlaks EETL sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra ja tähtajad;
4.7.6 valib juhatuse esimehe;
4.7.7 määrab EETL struktuuri;
4.7.8 kinnitab EETL arengukava ja aastaeelarve;
4.7.9 otsustab EETL juhatuse esimehe ja liikmete ning revisjonikomisjoni liikmete võimalike kulude katmise;
4.7.10 määrab EETL direktsiooni arvulisuse;
4.7.11 otsustab EETL direktsiooni liikmete tööle võtmise ja töölt vabastamise;
4.7.12 otsustab EETL võimaliku osaluse teistes ühingutes;
4.7.13 otsustab võimalike annetuste tegemise mittetulundusühingutele või fondidele või sihtasutustele;
4.7.14 korraldab EETL raamatupidamist;
4.7.15 seaduses ettenähtud juhtudel ja korras esitab avaldusi ja muid nõutavaid dokumente ja andmeid registrile;
4.7.16 võtab vastu otsuseid muudes EETL tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu üldkoosoleku kompetentsi.
4.8 EETL täidesaatev ja korraldav organ on direktsioon.
4.9 Direktsiooni tööd juhib tegevdirektor, kes:
4.9.1 korraldab EETL igapäevast tööd vastavalt juhatuse ja üldkoosoleku otsustele;
4.9.2 teeb ettepanekuid juhatusele küsimuste arutamiseks juhatuse koosolekul ning võtab osa juhatuse koosolekutest sõnaõigusega;
4.9.3 kogub informatsiooni ja analüüsib ehitusmaterjalide turul toimuvat; edastab kokkuvõtteid nendest  EETL liikmetele;
4.9.4 kasutab ja käsutab EETL põhi- ja käibevahendeid ja muud vara, juhatuse otsusega võidakse kehtestada piirangud vara käsutamiseks;
4.9.5 vastutab EETL majandusliku seisukorra ja tegevuse eest, annab oma tegevusest aru juhatusele;
4.9.6 võtab vastu muid otsuseid oma pädevuse piires.
4.10 EETL-i esindab:
- juhatuse esimees kõikides õigustoimingutes;
- juhatuse liikmed kõikides õigustoimingutes vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt;
- tegevdirektor oma pädevuse piires volikirjata.
4.11 Juhatuse otsusel võib EETL-is moodustada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks osakondi, alaliitusid, filiaale jm.

V EETL VARA

5.1EETL vara tekib:
5.1. sisseastumis-ja  liikmemaksudest;
5.1.2 tuludest, mida võidakse saada EETL väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muude EETL põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
5.1.3 varalistest annetustest, sponsorlusest ja eraldistest;
5.1.4 muudest tuludest.
5.2 EETL liikmel ei ole õigust EETL varale, EETL-il ei ole õigust EETL liikme varale. EETL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, EETL liikmed ei kanna varalist vastutust EETL varaliste kohustuste eest.  EETL vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.3 EETL finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revisjonikomisjon või audiitor, kes vähemalt üks kord aastas teostab revisjoni (auditi). Revidendil (audiitoril) on õigus nõuda raamatupidamisaruannet ja kontrollida finantsdistsipliini täitmist revisjoni (auditi) teostamise ajal.
5.4 EETL tegevusaastaks on kalendriaasta.   

VI EETL TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1 EETL lõpetatakse:
- üldkoosoleku otsusel, kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest;
- muul seaduses ettenähtud alusel.
6.2 Üldkoosolek moodustab EETL tegevuse lõpetamiseks komisjoni, milline korraldab pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud EETL vara jaotamise EETL lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.

Põhikiri on vastu võetud EETL üldkoosolekul 04. juunil 1998. a.